Rollen är ett eget utvecklingskoncept som är spännande och utmanande att arbeta med. Ditt uppdrag inom organisationen finns ofta beskrivet men rollen är något som du behöver utveckla med hjälp av dina tidigare erfarenheter att arbeta utifrån

 • din längtan och egen inre drivkraft
 • din förmåga att ta ansvar och arbeta utifrån syftet
 • din känsla av samhörighet och förmåga att ta tillvara resurser
 • din erfarenhet och upplevelse av att vara en del av en större helhet

Rollen behöver ständigt anpassas till nya omständigheter, innanför och utanför organisationen. Arbetsbeskrivningar kan vara svåra att hantera på ett bra sätt eftersom de ständigt behöver uppdateras och anpassas. Det är genom våra egna erfarenheter som vi förstår omvärlden.  

I en organisation finns det organisationsscheman och andra dokument som beskriver hur arbetet är uttänkt och planerat. Dessa beskrivs med grova penseldrag och är upp till medarbetare och arbetsgrupper att arbeta vidare med. Det finns lika många rolltolkningar som det finns medarbetare.

Rollen skapas i skärningspunkten mellan din längtan, ditt ansvar och din känsla av samhörighet. De fjärde perspektivet “oneness” kan bäst beskrivas som systemteorins yttersta ståndpunkt att vi alla är en del av det levande mänskliga systemet. Ett system som skapar sin egen själ – som vi kan kalla för oneness eller kollektiv livskraft. 

Rollen behöver utforskas utifrån: 

 • Organisationens kraftfält 
 • Omgivningens krav på organisationen
 • Formella strukturer och strukturer  
 • Syfte och det värde man vill skapa för andra 
 • Förväntningar

Rollen behöver skapas med hjälp av: 

 • Din drivkraft och passion
 • Ditt uppdrag 
 • Din bild av helheten
 • Din känsla för att vara en del av helheten 
 • Arbetsrelationer
 • Gränser och andra kontaktytor

Rollen behöver axlas utifrån:

 • Ditt mod att utmana det som behöver utmanas
 • Att leda dig själv och andra utifrån syftet
 • En inre auktoritet
 • Ditt mandat uppifrån och underifrån 

Vi arbetar med att utveckla roller på systemisk och dynamisk grund. Syftet är hjälpa dig att kunna använda hela ditt mandat. Du kan behöva driva frågor som går emot gamla traditionella och dysfunktionella arbetssätt. 

“Rollen hjälper dig att använda din kraft, vilja och förmåga för att ni ska lyckas med ert gemensamma uppdrag.”

Ditt mandat ligger i din roll, inte i din person. Ditt uppdrag är att verka utifrån organisationens bästa, inte utifrån att driva en egen agenda utifrån vad som kan vara bra för dig eller din egen enhet. 

Rollen hjälper dig att använda din kraft, vilja och förmåga för att ni ska lyckas med ert gemensamma uppdrag. Den hjälper dig att verka både utifrån strukturen och systemet, den skyddar dig i utmanande situationer och ger dig kraft inför utmaningar.