Många ledningsgrupper som vi arbetar med vill ha hjälp med att ta tillvara den kapacitet som gruppen själv besitter. Det vanligaste hindret är att man inte tagit sig tid att tillsammans reflektera över hur grunden för ledningsgruppsarbetet ska se ut. Man kanske inte heller helt klar över skillnaden mellan rollen som avdelningschef och rollen som ledningsgruppsmedlem. Mandat för beslut kan vara delvis outtalade. Vad gäller sammansättningen av gruppen så har många ärvt sina strukturer och vilka som ska vara med. Informationsbehovet kan också bli styrande i den diskussionen, snarare än exempelvis ledaregenskaper. Ledningsgruppen besitter alltså både möjligheter till utveckling och samarbete såväl internt som externt, och även vissa inneboende utmaningar som man kontinuerligt behöver handskas med. 

Vår metod för hur man skapar en väl fungerande ledningsgrupp är systemisk ledningsgruppsutveckling

Några viktiga hållpunkter för denna är:

Förtroendet och intressenter (Why?). Är vi klara över vad våra intressenter önskar från oss: styrelsen, investerarna, kunderna och kommunen där vi verkar? Det är viktigt att fundera över vilken intressent som vi tenderar att glömma. Finns inte alla med kan den slå tillbaka med full kraft. Vilken är den trettonde feen som inte blev inbjuden?

Gemensam utmaning. (Vad ska vi göra?). Vad ska vi åstadkomma tillsammans som vi inte kan lyckas med var för sig? Vilken är vår roll att tillsammans axla inom företaget? Hur kan vi bidra till helheten?

Samskapande (Hur gör vi?). Hur kan vi tillsammans skapa nya tankar och ideer, inte bara komma med “färdigkokta” tankar. 

Levande relation (Här och nu & utanför). Hur bär jag med mig min ledningsgrupp när jag möter intressenter, kunder, styrelsen? Hur blir jag en transformell ledare som bär med mig budskapet om helheten och inte bara representerar min egen funktion? Det handlar lika mycket om vad vi gör när vi är tillsammans och som när vi inte är tillsammans. 

Utveckla teamet (Gemensam reflektion). Tid som gruppen tar och reflekterar över sin utveckling, hur den växer och ökar sin kollektiva kapacitet. Hur skapar vi team som kan transformera både sin grupp, sin organisation och sin kontext. 

Genom att ta tag i dessa frågor skapar vi en samsyn i ledningsgruppen kring det gemensamma och enskilda uppdraget. Det stärker förmågan att jobba ihop och samarbeta med andra. Det är det som är syftet med systemisk ledningsgruppsutveckling.